ŁączyMY w Łęcznej

INTEGRACJA DZIECI AUTYSTYCZNYCH ZE ZDROWYMI

Przedszkole CASPER realizuje podstawę programową, w której uczestniczą zarówno Dzieci zdrowe, jak i Dzieci ze spektrum autyzmu. Celem powyższej integracji jest rozwijanie prawidłowych umiejętności społecznych Dzieci autystycznych poprzez kontakt z innymi przedszkolakami. Z drugiej strony, dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji i akceptacji, co w przyszłości rzutuje na bardziej empatyczne podejście do drugiego człowieka, który pomimo pewnej odmienności zasługuje na szacunek. Nie zapominajmy jednak, że niekiedy Dzieci zdrowe również przejawiają trudne zachowania, ale w grupach integracyjnych są niejako wzorcem do naśladowania dla Dzieci z problemami psychomotorycznymi. Oprócz podstawowych zajęć, oferujemy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, a więc fachową pomoc w znanym sobie miejscu, bez narażania naszych Małych Pociech na niepotrzebny stres.
Podsumowując, dzięki temu, że Dzieci autystyczne przebywają w grupie integracyjnej, naśladują prawidłowe zachowania, uczą się interakcji społecznych i co najważniejsze – wykształcają coraz większą ilość zachowań adaptacyjnych, po to, aby w przyszłości szczęśliwe rozwijać się z niezbędnym repertuarem samodzielności, która jest kluczem do sukcesu życiowego.

FIZJOTERAPIA

jest elementem kompleksowego postępowania wspierającego rozwój Dzieci. Spotkania z fizjoterapeutą mają na celu stworzyć Dziecku okazję do wypracowania świadomości własnego ciała, usprawnienia motoryki, balansu ciała, a także do poszukiwania nowych rozwiązań ruchowych. Dzieci mogą na zajęciach eksplorować przestrzeń i zdobywać świadomość działania w niej, czas ten daje również okazję do rozładowania dziecięcej energii. W przypadku Dzieci ze spektrum autyzmu szczególnego znaczenia 
ruchu upatruję w jego wpływie na naukę współpracy z drugim człowiekiem w sytuacjach aktywności; wychodzenie poza aktywność indywidualną i prowadzenie do kreatywnego współdziałania; jako cel wychodzący naprzeciw funkcjonowaniu społecznemu Dzieci autystycznych. Dla osiągnięcia celów terapii korzystam z elementów metod Integracji Sensorycznej (Sensory Integration), Pnf (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, metody Klappa, metody Peto i innych.

LOGOPEDIA

W terapii logopedycznej wśród moich podopiecznych, milusińskich, usprawniam motorykę narządów artykulacyjnych, poprawiam wydolność oddechową, poszerzam zasób słownictwa, doskonalę umiejętność budowy zdań, poprawiam płynność mówienia, uczę artykulacji prawidłowych wzorców głosek, komunikowania pozawerbalnego. Stosuję elementy Metody Krakowskiej miedzy innymi: Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania, stymulację zabawy, stymulację funkcji lewej półkuli mózgu, terapię funkcji wzrokowych, stymulację funkcji motorycznych i manualnych, stymulację pamięci, ćwiczenia kategoryzacji, ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego, ćwiczenia myślenia przez analogię. W mojej pracy posiłkuje się również również metodą werbo tonalną, programem słucham, mówię, jestem… program 60 kroków. W zależności od potrzeb Dziecka i po akceptacji Rodziców, wprowadzam: PECS, fonogesty, język migowy, metodę bilingwalną, oralną, komunikację totalną.

Zawsze każde Dziecko traktuję indywidualnie dlatego też dobieram dla każdego z osobna – najlepsze metody do uzyskania najlepszych efektów.

METODY TERAPII DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU TO M.IN.:

1. Terapia behawioralna – jest podstawową formą terapii edukacyjnej Dzieci. Celem tej metody jest przede wszystkim uczenie Dziecka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i możliwie łatwego przystosowania się do zmieniających się warunków otoczenia. W pracy z Dzieckiem terapeuta bazuje przede wszystkim na wzmocnieniach pozytywnych. Oznacza to, że za zachowanie, które jest pożądane, Dziecko otrzymuje wyraźną pochwałę.
– rozwijanie zachowań deficytowych
– redukowanie zachowań niepożądanych (np. agresja i autoagresja)
– generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii

2. Gimnastyka Mózgu P. Dennisona – jest to zestaw prostych ćwiczeń ruchowych, naprzemiennych (np. dotykanie prawą ręką lewego ramienia czy kolana i odwrotnie, kreślenie tzw. „leniwych” ósemek całym ciałem lub kredką na papierze), prowadzonych z Dziećmi w formie zabawy, które mają na celu zintegrowanie pracy mózgu.

3. Metoda Dobrego Startu – składają się na nią 3 elementy: element słuchowy (piosenka lub wiersz), element wzrokowy (wzory graficzne) i element motoryczny (wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych, połączonych z rytmem piosenki lub wiersza). Celem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, a także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Metoda Dobrego Startu kształci także zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, mających trudności w przystosowaniu społecznym lub zaburzonych emocjonalnie.

4. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne we wspomaganiu rozwoju dziecka i terapii zaburzeń. Ćwiczenia wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, które zaspokajane są w kontakcie z osobą dorosłą. Stosowane jest kołysanie, przytulanie, turlanie, przeciąganie. Podstawą metody jest rozwijanie poprzez ruch: świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskich kontaktów.

5. Metoda Krakowska – terapia funkcji poznawczych Dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego Dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości.

6. Integracja Sensoryczna (SI) – proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, segregując je, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą, i wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją.
Terapia integracji sensorycznej, polega na stosowaniu aktywności, które będąc właściwym „wyzwaniem” dla Dziecka, są także stymulujące dla mózgu. Aktywności zawsze kończą się sukcesem dziecka, co wzmacnia skuteczność terapii poprzez zaangażowanie podopiecznego. 

7. Arteterapia – jest to świadome, planowe i systematyczne oddziaływanie sztuką w celach terapeutycznych. W odziaływaniach pedagogicznych arteterapia jest jedną z metod wspomagających rozwój Dziecka ze spektrum autyzmu. Rodzaje arteterapii:
Plastykoterapia,
Bajkoterapia – terapia czytania za pomocą słowa.
Chromoterapia – leczenie kolorami, barwami.
Muzykoterapia – terapia za pomocą muzyki.
Choreoterapia – leczenie za pomocą tańca.
Aromaterapia – terapia poprzez zapachy.
Socjoterapia – terapia poprzez przebywanie w zorganizowanej grupie społecznej.
Teatroterapia – terapia po przez sztuki teatralne.
Ludoterapia – terapia za pomocą gier i zabaw.
Dogoterapia, Hipoterapia, Delfinoterapia.

8. Felinoterapia – terapia z udziałem kota. Nazwa wywodzi się z łacińskiego słowa felis (kot) oraz greckiego therapeia (opieka, leczenie). Felinoterapia jest jednym z rodzajów zooterapii lub inaczej animaloterapii. Główną ideą zooterapii jest to, że obcowanie ze zwierzakiem ma pozytywny wpływ na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. Taka terapia niweluje różne zahamowania, ułatwia komunikację, poprawiająca zdolność uzewnętrzniania uczuć i emocji.

SZKOLENIA I WARSZTATY JAKIE KADRA POWINNA ODBYĆ BY OPIEKOWAĆ SIĘ DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH.

1. Praca z Dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w oparciu o charakterystykę obszarów funkcjonowania Dzieci autystycznych; zaburzenia sensoryczne; stereotypie; fiksacje; lęk przed nieznanym; swoistość języka i mowy; edukacja; organizacja przestrzeni; komunikacja. Podwyższenie praktycznych umiejętności i warsztatu pracy z arteterapii, plastykoterapii, bajkoterapii, muzykoterapii oraz choreoterapii.

2. Zaburzenia, terapia i metody pracy z Dziećmi z autyzmem w przedszkolu.
Celem szkolenia jest poznanie zaburzeń rozwojowych występujących u Dzieci z autyzmem oraz nabycie umiejętności dostosowania metod pracy do specyficznych potrzeb dzieci z ASD.

3. Profil psychoedukacyjny (PEP-R) E. Schoplera w diagnozie i terapii Dziecka z ASD.
Szkolenie ma na celu przygotowanie do praktycznego zastosowania narzędzia PEP-R w tworzeniu programów terapeutycznych dla Dzieci autystycznych.

4. Bajkoterapia – Metody pracy z Dzieckiem lękowym, agresywnym i nadpobudliwym w szkole i przedszkolu.
Program szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak: historia bajkoterapii, rodzaje i cechy bajek terapeutycznych, strach a lęk – jak go redukować za pomocą bajki terapeutycznej? Bajka relaksacyjna i psychoedukacyjna, bajka – metodą filcowania.

5. Nauka czytania według Jagody Cieszyńskiej.
Celem szkolenia jest poznanie założeń metodologicznych nauki czytania wg „Metody krakowskiej Jagody Cieszyńskiej” oraz pogłębienie wiedzy na temat czytania metodą sylabową i poznanie sposobów globalnego rozpoznawania wyrazów.

6. Zabawa Inspirująca Rozwój.
Program warsztatu obejmuje następujące treści: praktyczne wykorzystanie zabawy, jako efektywnego narzędzia pomocy w realizacji celów terapii związanej m. in. z rozwojem społecznym, rola postawy terapeuty w pracy z osobami z autyzmem, kreatywność jako użyteczna umiejętność, pomocna w wymyślaniu zabaw, ekspresja werbalna i ruchowa, jako efektywna pomoc w proponowaniu zabaw, wytrwałość terapeuty w kontekście działań terapeutycznych, określenie celów terapii, ich specyfika i konkretyzacja.

7. Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?
Program spotkania obejmuje następujące treści: „trudne sytuacje” w procesie terapii autyzmu i podobnych wyzwań rozwojowych, dlaczego dzieci płaczą, krzyczą lub uderzają siebie/innych?, co i kiedy robić, a czego unikać podczas sytuacji z dużą dozą emocji i energii, pomoc otoczenia, jak pomagać Dzieciom wybierać bardziej konkretne środki wyrazu.

8. Metody aktywizujące w pracy z grupą.
Celem warsztatu jest ukazanie wartości metod aktywizujących stosowanych w procesie dydaktycznym oraz wyposażenie w konkretne narzędzia pracy, z których można korzystać podczas procesu nauczania. Nauczyciel poznaje zasady pracy z grupą oraz bogactwo technik, dzięki którym może realizować postawione przez siebie cele wychowawcze i dydaktyczne.

9. Animacja czasu wolnego Dzieci.
Celem warsztatu jest poznanie podstawowych gier i zabaw animacyjnych, które kreatywnie wspierają rozwój.

10. Uczę się Ciebie Nauczycielu.
Program spotkania obejmuje następujące treści: edukacja Dzieci niewidomych- projektowanie książek dotykowych (świadectwo B. Kazanowskiej, terapeuty wczesnego wspomagania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie), edukacja, animacja, szkolenia- warsztaty (świadectwo S. Sawy, animatora kultury i arteterapeuty).

Więcej na http://leczna.przedszkolecasper.eu

Comments

Comments are closed.